Elite 2023

Round 1

  • Mon, 8 Apr 2024 19:00
  • 1 Elyria VFW-John 9
  • 8 Bailey-Darren 4
  • at Elyria VFW
  • Mon, 8 Apr 2024 19:00
  • 4 Laporte-Kevin 7
  • 5 Laporte-Pat 9
  • at Laporte
  • Mon, 8 Apr 2024 19:00
  • 3 VFW-Bill 9
  • 6 Elephant Keith 3
  • at VFW
  • Mon, 8 Apr 2024 19:00
  • 2 VFW-Mike B 9
  • 7 Red Iron-Elvin 1
  • at VFW

Round 2

  • Mon, 15 Apr 2024 19:00
  • 1 Elyria VFW-John 9
  • 5 Laporte-Pat 2
  • at Elyria VFW
  • Mon, 15 Apr 2024 19:00
  • 2 VFW-Mike B 9
  • 3 VFW-Bill 2
  • at VFW

Round 3

  • Mon, 22 Apr 2024 19:00
  • 1 Elyria VFW-John 11
  • 2 VFW-Mike B 8
  • at Elyria VFW
Round 1
#DateTimeMatchupLocation
18 Apr 202419:001 Elyria VFW-John vs 8 Bailey-Darrenat Elyria VFW
28 Apr 202419:004 Laporte-Kevin vs 5 Laporte-Patat Laporte
38 Apr 202419:003 VFW-Bill vs 6 Elephant Keithat VFW
48 Apr 202419:002 VFW-Mike B vs 7 Red Iron-Elvinat VFW
Round 2
#DateTimeMatchupLocation
515 Apr 202419:001 Elyria VFW-John vs 5 Laporte-Patat Elyria VFW
615 Apr 202419:002 VFW-Mike B vs 3 VFW-Billat VFW
Round 3
#DateTimeMatchupLocation
722 Apr 202419:001 Elyria VFW-John vs 2 VFW-Mike Bat Elyria VFW